Hasiči Chlumec

SDH Chlumec
Stradovská 262
403 39 Chlumec
hasici.chlumec@seznam.cz